Egzekucja zgodnie z prawem

By 19 września 2016 Społeczeństwo

Nie spłacone w terminie zobowiązania przez dłużnika dają prawo wierzycielowi do przymusowego egzekwowania swoich należności. W pierwszej kolejności kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty w określonym terminie, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeżeli, mimo wezwania dłużnik nie wykona zobowiązanie, sprawa jest kierowana do właściwego Sądu Cywilnego. W pozwie wierzyciel określa kwotę zobowiązania, powiększoną o odsetki, koszty postępowania sądowego i wynagrodzenie prawnika. Po uprawomocnieniu się wyroku wierzyciel ma prawo zwrócić do wybranego komornika sądowego o wszczęcie egzekucji. Tytuł wykonawczy co do zasady przedawnia się po 10 latach. Jednak swoim działaniem wierzyciel może przedłużyć egzekucję.

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie rejonowym który na wniosek wierzyciela egzekwuje zasądzone mu należności. Działania komornika powinny być wykonywane z należytą starannością. Prowadząc egzekucję, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego dąży do wyegzekwowania całego długu. Na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo napisać skargę do właściwego Sądu Rejonowego. Często nieuzasadniona, w mniemaniu dłużnika odroczy egzekucję. Jednak skarga nie wstrzymuje egzekucji, chyba że Sąd zawiesi postępowanie.
Skargę na czynność komorniczą ma prawo złożyć osoba trzecia, której prawa zostały naruszone. Na wniosek wierzyciela zajmuje ruchomości i nieruchomości, które mogą zostać zlicytowane, a egzekucja w pierwszej kolejności jest prowadzona z rachunków bankowych, wynagrodzenia o pracę i innych źródeł. Jeżeli dłużnik uchyla się od spełnienia świadczenia komornik ma prawo odebrać mu ruchomości, oszacować i przeprowadzić licytację. Dopuszczalna jest również egzekucja z nieruchomości, jednak podlega ona szczególnemu nadzorowi sądowemu. Uzyskaną kwotę przekazuje wierzycielowi, pomniejszoną o należne mu wynagrodzenie. Jeżeli nie ma możliwości wyegzekwowania długu postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone.

Leave a Reply